Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bærekrafts­rapportering

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av Boligbyggelaget Nobl. Visjonen er «Gode hjem – hele livet».

Bærekraftsrapport 2023

I denne rapporteringen gjør vi rede for arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar, strukturert under følgende hovedpunkter:

 • Vårt samfunnsansvar
 • Miljøarbeid
 • Sosialt ansvar
 • Økonomisk bærekraft
 • Bærekraftstrategi og målsettinger
 • Åpenhetsloven

Vårt samfunnsansvar

Boligbyggelaget Nobl sin forretningside er “å bygge og forvalte boliger i Nordland på en bærekraftig måte”. Vi skal tilby boliger som ikke bare oppfyller dagens behov, men også tar hensyn til fremtidige generasjoners behov og miljøet generelt.

Vi har et overordnet mål om å jobbe for bærekraft i alle ledd av virksomheten og forvalte boligene på en måte som ivaretar både beboernes behov og miljø. Dette innebærer effektiv ressursbruk, avfallsreduksjon, energieffektiv drift og vedlikehold, samt tiltak for å fremme fellesskap og trivsel blant beboerne.

Med visjonen «Gode hjem – hele livet» ønsker Nobl å tilby medlemmene gode boliger gjennom hele livet. Gjennom vår misjon «Bygge og trygge» ønsker Nobl å bidra til å oppfylle medlemmenes behov for et hjem der de kan føle seg komfortable og trygge gjennom hele livet.

Nobl setter økonomisksikkerhet i fokus i alle våre byggeprosjekter og forvalter boligene med tanke på å opprettholde et trygt og sikkert bomiljø. Alt vi gjør, er i tråd med våre verdier – Trygge.

 • Troverdig
 • Robust
 • Ydmyk
 • Grundig
 • Glad
 • Engasjert

Nobl er eid av medlemmene og den primære målsetningen er å reinvestere overskuddet tilbake i virksomheten for å skaffe gode boliger til våre medlemmer. I Nobl tar vi vårt samfunnsansvar på alvor og forplikter oss til å handle på en bærekraftig måte.

Nobl skal redusere eget fotavtrykk og være gode bærekraftsrådgivere for våre kunder. I tillegg er det et viktig mål at vi skal påvirke og inspirere boligselskapene til grønnere valg i sine vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter.
I 2023 har vi opprettet en bærekraftsgruppe med medlemmer på tvers av organisasjonen, som skal sette arbeidet i system og se etter nye muligheter for å bidra til det grønne skiftet.
Nobl Forvaltning skal ta rollen som inspirator og tilrettelegger for bærekraftig drift og utvikling av boligselskapene. Vi har etablert en egen bærekraftsansvarlig og vårt hovedmål er å innføre bærekraftsregnskap som verktøy i alle 299 boligselskaper som vi forvalter.

Bærekraftsrapportering for boligselskapene i 2023

I 2023 har vi gjennomført bærekraftskartlegging for 63 av selskapene. Til sammen har 70 selskaper i porteføljen gjennomgått en slik kartlegging. Denne kartleggingen kan hjelpe selskapene til å ta de rette valgene for grønn vekst og til bærekraftig drift. Rådgiverne har avholdt møte med styrene i hvert av disse selskapene, og presentert resultat og ønske om veien videre. I 2024 vil rådgiverne fortsette med den målrettede bærekraftsrapporteringen mot flere av selskapene i kundeporteføljen.

 

Miljøsertifisering

Nobl har tidligere satt mål om å sertifisere nybyggprosjekter etter BREEAM-NOR miljøsertifiseringssystemet, men har nå valgt å gå over til Svanemerking som vår primære bærekraftsertifisering for boligprosjekter. Et strategisk valg som balanserer økonomiske hensyn med miljømessige og samfunnsmessige forpliktelser. Dette valget støtter Nobls visjon om ansvarlig utvikling og understreker vår forpliktelse til å levere bærekraftige boliger av høy kvalitet til våre kunder.

Klima- og miljøfokus i rehabilitering- og nyboligprosjekt

I rollen som byggherres representant ønsker Nobl at entreprenøren tydeliggjør hvordan de skal bidra til å redusere klimaavtrykket. I tilbudsforespørslene vi sender ut for rehabiliteringsprosjekt, må leverandøren opplyse om hvor materiell hentes fra, om noe av materiellet kan gjenbrukes og bruk av godkjent avfallsdeponi.
Videre ønsker Nobl å være tydeligere når det gjelder overskudds- og ombruksmaterialer fra rehabiliteringsprosjekter. Gjennom en intensjonsavtale med Salten Ombrukssentral, inngått høsten 2023, krever Nobl at entreprenørene har en skriftlig avtale med Salten Ombrukssentral. Ombrukssentralen skal til gjengjeld sørge for å dokumentere hva som blir levert inn og genere dette ut i en enkel rapport. Dette håper vi skal bidra til økt bevissthet rundt sirkulær økonomi til entreprenørene og styrene vi samarbeider med.
For nyboligprosjektet på Tverlandet, Gjerdhaugen borettslag, er miljøsertifisering gjennom Svanemerket en prioritert målsetning. Det innebærer å sørge for energieffektivitet, kvalitet på innemiljø, krav til helse- og miljøfarlige stoffer, hensynta det biologiske mangfoldet på byggeplassen, krav til fuktkontroll i byggeprosessen samt krav til byggavfall som fremmer ombruk – og sporbarhet på bygningskomponentene.
I lys av økte rentekostnader og prisstigning evalueres lønnsomheten nøye i nyboligprosjekter. Når det gjelder investering i mer kostbare bærekraftige alternativer, må det balanseres mellom økonomisk ansvarlighet og målsetningen rundt miljøbevissthet.
Miljøfyrtårn
Vi er utrolig stolte over å ha vært Miljøfyrtårn-sertifisert, siden 12. mai 2010. Gjennom arbeidet med årlig klima- og miljørapport til Miljøfyrtårn, jobber vi med kontinuerlig forbedring av negativ klimapåvirkning fra vår kontorvirksomhet. Miljøfyrtårnsertifiseringen setter klare miljømål og gir en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og handlingsplanene forankres i ledelsen og danner grunnlag for Nobls klimaregnskap. I 2022 gjennomgikk vi en resertifisering og er dermed Miljøfyrtårnsertifisert i tre nye år til 20.12.2025.
I Nobl kommer C02 utslipp hovedsakelig fra strøm i leide lokaler og avfallsbehandling som håndteres av huseier samt reiser.
Nobl har to elbiler, som benyttes av våre ansatte for utførelse av arbeidsoppgaver utenfor huset. Biler med fossilt drivstoff kan bli benyttet på reiser, og ved befaringer hos kunder i de tilfeller der ansatte bruker egen bil.
Avfallsbehandling er rapporterte tall av Nobl sin andel av totale tall for hele bygget vi leier lokaler i. I våre lokaler har vi tilrettelagt for sortering av avfall og sorteringsgraden anses å være høyere enn rapporterte tall i klimaregnskapet. Per nå har vi imidlertid ikke noen annen måte å rapportere dette på.
I 2021 ble huseier også Miljøfyrtårnsertifisert, slik at fremover forventer vi at strømforbruk går ned og at sorteringsgraden øker.

Boligkjøpsmodeller:

Modellen «Leie-før-eie» gir boligkjøpere med begrenset egenkapital mulighet til å leie boligen i opptil fem år, før de tar steget for å kjøpe den. Pris for å kjøpe settes ved leiestart og forhåpentligvis vil prisveksten disse årene gi kjøperen en form for egenkapital. Interessen for denne modellen har vært betydelig, spesielt i Ramsalt, hvor 75 prosent av de som benyttet seg av Leie-før-eie endte opp med å kjøpe boligen.
Nobl utforsker også andre boligkjøpsmodeller som kan bidra til å åpne opp boligmarkedet for flere. En av disse er deleie-modellen, som flere boligbyggelag har tatt i bruk. Imidlertid er implementeringen av denne modellen avhengig av godkjenning fra finansnæringen.

Nobl Spons

To ganger i året tildeler Nobl sponsormidler til frivillige lag og foreninger med 100.000 kroner om våren og 100.000 kroner om høsten.
Vår økonomiske støtte skal sikre at barn og unge får like muligheter til aktiviteter i sine nærmiljøer, noe som kan bidra til å skape trivsel og gode oppvekstvilkår. Samtidig er vi opptatt av å oppmuntre til handling for en mer bærekraftig fremtid. Derfor har vi siden 2022 oppfordret de som søker støtte hos Nobl spons, til å bidra tilbake til samfunnet gjennom bærekraftige tiltak, spesielt innen miljø- og sosiale områder.
Dette har resultert i mange gode tiltak. Vi kan her nevne blant annet byttekveld i Bodø alpinklubb, gratis selvforsvarskurs for jenter og fallkurs for eldre i regi av Bodø Judoklubb, Demenskor i Bodø samt at vi støttet opp om julefeiring både for ukrainske flyktninger, samt enslige i Bodø og Vestvågøy.

Nobl Boligstiftelse

Nobl administrerer og driver Nobl Boligstiftelse, som eier og leier ut 97 leiligheter av ulik størrelse på forskjellige steder i Bodø-området. Vårt formål er å tilby utleieboliger til Nobls medlemmer. I tillegg arbeider stiftelsen for å bidra til at boliger stilles til disposisjon for vanskeligstilte i Bodø kommune gjennom avtaler med kommunen. Alle som ønsker å leie en bolig hos Nobl Utleie, kan søke.

Våre ansatte- slik jobber vi i Nobl

Ved utgangen av 2023 var det totalt 40 årsverk i Nobl, hvorav alle er fast ansatte. Av antall ansatte er 60,4 prosent kvinner og 39,6 prosent menn.

Nobl har en bedriftskultur som baserer seg på våre etiske retningslinjer: åpenhet, trivsel, trygghet og fellesskap.
I Nobl har vi vektlagt, og vil også fremover vektlegge, å bevare og videreutvikle arbeidsmiljøet. Hvert år blir det gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Annet hvert år gjennomfører vi også en større digital arbeidsmiljøkartlegging. Fra 2023 har vi også tatt i bruk pulsmåling, som er en arbeidsmiljøundersøkelse i en mindre skala, for å jevnlig kunne måle tilfredsheten hos oss i Nobl.

I Nobl har vi stor bredde og dybde i kompetanse hos våre medarbeidere. Kompetanseheving står sentralt og vi skal utvikle våre medarbeidere og sikre systematisk kompetanseutvikling gjennom kursing, program eller videreutdanning. Vi har etablerte ordninger for studiestøtte og permisjoner for å legge til rette for kompetanseheving og utviklingsmuligheter for våre ansatte.

I Nobl er vi opptatt av å fremme god fysisk og psykisk helse blant de ansatte. Vårt bedriftsidrettslag Activa Elit er et populært tilbud med en rekke ulike fysiske aktiviteter tilpasset alle. Her tilbys alt fra Line Dance til fotball og klatring. De ansatte deltar også i en rekke aktiviteter, blant annet i regi av Nordland bedriftsidrett med deltakelse både i Gampen og ikke minst 8Noblmil som vi er hovedsponsor for.

HMS og mangfold

Det er lav sannsynlighet for fysisk sikkerhetsrisiko i finans- og konsulentnæring generelt, men det er unntak når det gjelder eiendomsdrift, hvor fysisk risiko er høyere. Vi er også opptatt av behandling av mental helse, velvære og motivasjon som er avgjørende for innovasjon og bærekraftig utvikling i Nobl. Dette er i samsvar med FNs mål nr. 3 – god helse og livskvalitet.

Vi jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette arbeidet forankres i styret og sikres gjennom involvering av ledelse, ansatte og HR i tett samarbeid med ansattrepresentanter som tillitsvalgte, verneombud og samarbeidsutvalg. Dette er i samsvar med FNs mål nr. 10 – mindre ulikhet. I Nobl har alle like muligheter uavhengig av kjønn, etnisk eller kulturell bakgrunn og seksuell legning. Vi kjennetegnes av mangfold og vi har en inkluderende og ikke-diskriminerende virksomhet.

Videre er vi opptatt av at alle ansatte skal ha like muligheter til lønn- og karriereutvikling, og dette er noe Nobl aktivt skal stimulere til.

Nobl er medlem av NHO og har tariffavtale med Fagforbundet, som årlig gjennomfører sentrale forhandlinger. Resultatet av disse forhandlingene er gjeldende for alle våre medarbeidere. Utover dette gjennomføres det lokale forhandlinger, hvor det fastsettes totale rammer for lønnsoppgjøret.

Universell utforming og språk

Nobl betjener en mangfoldig kundegruppe med ulike aldre, bakgrunner og nivåer av forståelse. Det er derfor viktig at vi presenterer informasjon forståelig, når det gjelder presentasjon av økonomiske og tekniske rapporter. Leveransen av slike rapporter krever ofte bruk av fagspråk, noe som kan medføre risiko for at styret tar ugunstige økonomiske beslutninger. For å redusere denne risikoen har Nobl gjort følgende tiltak:
• Kundemøter med økt bruk av muntlig kommunikasjon
• Bruk av enkelt språk med forklaring av nødvendige begreper
• Regelmessige nyhetsbrev og aktuelle artikler på nettside og medlems-/beboer portal
Disse tiltakene bidrar til å gjøre kommunikasjonen mellom Nobl og våre kunder mer effektiv, forståelig og transparent, og reduserer dermed risikoen for misforståelser og ugunstige beslutninger.

Økonomisk bærekraft

Boligbyggelaget Nobl har som viktigste samfunnsoppdrag å tilby boliger til sine medlemmer.
Gjennom samvirkemodellen sikrer vi at all fortjeneste reinvesteres i virksomheten og brukes til å oppfylle vårt formål om å tilby våre medlemmer boliger.
Nobl investerer ikke direkte i fond, enkelte aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter. Imidlertid er pensjonsporteføljene for våre ansatte knyttet til slike finansielle instrumenter, som fond. Gjennom jevnlig opplæring og informasjon kan våre ansatte ta informerte beslutninger om deres pensjonsfond og bidra til å sikre deres økonomiske fremtid på best mulig måte. Dermed tar vi ansvar for å ivareta våre ansattes økonomiske velvære og fremtidige trygghet.
Med årets resultat etter skatt i konsernet på 6,6 millioner og en egenkapital per 31.12.23 på 230,9 millioner, er vi rustet til å fortsette arbeidet med å etterleve vår visjon, vår misjon og våre verdier.

Nobl og medlemmene

Boligtilbudet og forkjøpsretten er blant de mest verdifulle fordelene for Nobl-medlemmene og er avgjørende for deres medlemskap. Medlemmene har tilgang til over 5.400 boliger i et variert bruktboligmarked i Nordland, samt prioritet til nye boliger som Nobl bygger.
I tillegg har Nobl-medlemmene tilgang til om lag 100.000 boliger i hele landet via Storby-samarbeidet. Dette gir medlemmene tilgang til forkjøpsrett på brukte og nye boliger og fortrinnsrett på leiligheter for leie i landets største byer.

A lake in the shape of a rising graph in the middle of untouched nature symbolizing the growing interest in ecology and nature conservation. 3d rendering.

Bærekraftstrategi og målsettinger

En av våre strategiske hovedprioriteter de kommende fem årene er å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Vi har valgt FNs bærekraftsmål nr. 11 – bærekraftige byer og lokalsamfunn – som vårt hovedmål. Dette innebærer at vi vil jobbe for fremme miljø, -økonomi- og sosial utvikling i all vår aktivitet i organisasjonen.
Her er hvordan Nobl arbeider med bærekraftsmålene:

Nobl skal fremme god helse og trivsel blant beboere gjennom trygge og sunne boligmiljøer, tilgjengelige og inkluderende boliger, fremme fysisk aktivitet, samarbeide med helse- og sosialtjenester, og redusere helsemessige risikoer.

 

Nobl skal skape og opprettholde arbeidsplasser, fremme likestilling og inkludering på arbeidsplassen, sikre anstendige arbeidsforhold, og samarbeide med lokale myndigheter og organisasjoner for å fremme økonomisk vekst.

 

Nobl skal jobbe for inkluderende boligløsninger, fremme mangfold og inkludering, hjelpe sårbare grupper, øke bevisstheten om ulikheter, og samarbeide med lokale myndigheter og organisasjoner for å redusere ulikheter.

 

Nobl skal ta i bruk miljøvennlig byggepraksis, redusere avfall og resirkulere, fremme bærekraftig livsstil, jobbe med sirkulær økonomi, og optimalisere forvaltningen av ressurser for å sikre bærekraftig forbruk og produksjon.

 

Nobl skal etablere partnerskap med andre aktører, bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, støtte lokale samfunn, og gi råd om bærekraftig finansiering for å styrke gjennomføringsevnen og revitalisere globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Gjennom disse tiltakene skal Nobl aktivt bidra til å oppfylle bærekraftsmålene og dermed fremme en mer bærekraftig og inkluderende fremtid.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.