Gå til hovedinnhold Gå til søk

Åpenhetsloven

Vurdering av leverandørkjede og forretningspartnere

Vi tar også ansvar for å vurdere og følge opp vår leverandørkjede og forretningspartnere. Dette gjør vi gjennom en omfattende prosess:

1. Overordnet analyse: Vi har gjennomført en grundig analyse av hele leverandørkjeden for å identifisere eventuelle risikoer og svakheter.

2. Kartlegging, vurdering og prioritering: Vi har kartlagt og vurdert risikoene og prioriterer dem i henhold til deres alvorlighetsgrad og påvirkningskraft.

3. Tiltak mot negative konsekvenser: Vi skal gjennomføre tiltak for å håndtere og redusere risikoene identifisert i analysen vår.

4. Oppfølging: Vi skal følge nøye med på implementeringen og effekten av våre tiltak for å sikre at de er effektive og oppfyller formålet.

5. Kommunikasjon med interessenter: Vi skal opprettholde åpen kommunikasjon med våre interessenter, inkludert leverandører, for å sikre gjensidig forståelse og samarbeid.

6. Gjenoppretting/reparasjon av skader: Hvis det oppstår skader eller brudd på våre retningslinjer, tar vi ansvar for å gjenopprette og reparere skadene så langt det er mulig.

Vi vektlegger bærekraft ved innkjøp og samarbeid med våre leverandører, slik at våre indirekte utslipp reduseres. I 2022 ble det utviklet en innkjøpsveileder som skal sikre at det fortrinnsvis velges miljøsertifiserte leverandører, miljøvennlige produkter og at leverandørene etterlever etiske retningslinjer i samsvar med internasjonale konvensjoner. Denne veilederen ble tatt i bruk våren 2023 og er også et av tiltakene som iverksettes for å etterleve åpenhetsloven med tanke på å forhindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Overordnet vurderer vi det slik at Nobl operer i en bransje og på lokasjoner der det i hovedsak er lav risiko for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Der vi har identifisert at det er størst risiko, er i forbindelse med bygging av boliger, hvor Nobl er byggherre og selger av boligene i ferdigstilte bygget. Derfor fokuserer vi spesielt på denne delen av vår leverandørkjede, hvor vi mener vi kan ha størst påvirkningskraft og dermed redusere eventuelle negative konsekvenser.

Etiske retningslinjer og IT-sikkerhet

Nobl legger stor vekt på etiske retningslinjer og IT-sikkerhet for å sikre integriteten og sikkerheten til både ansatte og kunder. Alle ansatte i Nobl gjennomgår årlige grunnleggende kurs som setter søkelys på Nobls viktigste retningslinjer og strategier.

Nye ansatte blir nøye introdusert for retningslinjene for håndtering av persondata og gjennomgår opplæring i hvordan personopplysninger skal håndteres i samsvar med gjeldende lover og regler. Dette er avgjørende for å sikre at persondata behandles på en ansvarlig og sikker måte.

Nobl tar også aktive skritt for å redusere risikoen knyttet til IT-sikkerhet. Vi gjennomfører aktivt tiltak for å minimere risikoen knyttet til IT-sikkerhet, blant annet kryptering av all kundeinformasjon for å sikre at den er beskyttet mot uautorisert tilgang. I tillegg er det avgjørende for Nobl å nøye velge hvor dataene lagres, slik at vi kan sikre den høyeste graden av sikkerhet for informasjonen.

Dette bidrar til å beskytte både ansatte og kunder mot trusler og angrep som kan true integriteten til selskapet og dets klienter.

Gjennom en kombinasjon av teknologiske tiltak og opplæring av ansatte, arbeider Nobl målrettet for å møte utfordringene knyttet til IT-sikkerhet. Dette bidrar til å opprettholde en trygg og pålitelig drift av selskapet, samtidig som det beskytter både selskapets omdømme og kundenes sensitive informasjon.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.